Tổ Văn phòng có 7 nhân viên

Tổ trưởng: Bùi Nghĩa Hòa