Tổ Toán có 11 giáo viên

Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Văn Hận

Tổ phó: Thầy Nguyễn Việt Đại