Tổ Tiếng Anh có 8 giáo viên

Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Đức Vũ

Tổ phó: Thầy Hoàng Quốc Vĩnh