Tổ Thể dục-CNNN có 8 giáo viên

Tổ trưởng: Thầy Võ Văn Nhan

Tổ phó: Cô Mai Thị Hồng Nhung