Tổ Sinh học có 6 giáo viên

Tổ trưởng: Cô Lê Thu Trang

Tổ phó: Cô Nguyễn Thị Thu Hồng