Tổ Âm nhạc-Mỹ thuật có 5 giáo viên

Tổ trưởng: Thầy Lê Hữu Danh