Tổ Lý-CNCN có 6 giáo viên

Tổ trưởng: Cô Tăng Ngọc Tú

Tổ phó: Thầy Võ Ngọc Phương