Tổ Lịch sử-Địa lý có 6 giáo viên

-Tổ trưởng: Thầy Huỳnh Thanh Tuấn

- Tổ phó: Cô Nguyễn Thị Thúy Oanh