Tổ Hóa học có 7 giáo viên

Tổ trưởng: Cô Phan Thị Cẩm Vân

Tổ phó: Cô Võ Thị Lệ Bích