Tổ GDCD-Tin học có 6 giáo viên

Tổ trưởng: Cô Lê Thị Thúy Liễu

Tổ phó: Cô Trần Thị Ngọc